Nu får vi ordning på Sverige och leder Mjölby framåt

Vi medborgare är ortens och vår egen största resurs. Det är vi som med vårt arbete, kreativa tänkande och nyfikenhet, skapar tillväxt och framtidstro.

Moderaternas vision för Mjölby kommun

Mjölby kommun är summan av invånarnas drivkraft och förmågor, landskapets tillgångar och platsens dynamik. I vår kommun räcker våra samlade krafter till att möjliggöra för alla våra medborgare att vara trygga, friska, självständiga och välutbildade. Vi medborgare är ortens och vår egen största resurs. Det är vi som med vårt arbete, kreativa tänkande och nyfikenhet, skapar tillväxt och framtidstro. Vi bygger hållbart och långsiktigt men utvecklar ständigt våra verksamheter efter medborgarnas behov. Vi brukar jorden och skogen och är varsamma med alla våra tillgångar, så att de kan återbrukas av kommande generationer. Vår plats på jorden är ett tryggt hem men också en språngbräda ut i världen. I Mjölby kommun drar vi nytta av vår geografi, en tillväxtmotor i en logistisk knutpunkt i västra Östergötland. Vår styrka är att vi aldrig är ensamma, alltid samarbetar och ständigt är på väg.

7 löften till medborgarna – läs vidare

I Mjölby kommun behöver vi göra insatser på flera framtidsområden
Mjölby kommun är fortfarande en tillväxtkommun! Det ger både möjligheter och svårigheter. Att fortsätta växa med ekonomi i balans. Att ligga steget före medborgarnas behov. Vi Moderater har en stark politisk vilja och förmåga att driva förändring. Vi kan åstadkomma förnyelse där det behövs och vi slösar inte med andras pengar.

> Höj kunskapsnivån i grundskolan. Våra nior presterar mycket sämre än rikssnittet och våra skolor presterar väldigt olika. Ordning och reda i klassrummet. Fokus på kunskap, individens förmåga och lärarens kvalitet. Avlasta lärarna från sociala och strukturella problem med heltidsmentorer för elever med studieproblem och/eller sociala problem. Förstärkt föräldraansvar. Förstärkt elevhälsa och mer rörelse i skolan.

> Utveckla gymnasieskolan för att behålla elever och attrahera kompetenta lärare. I en inte allt för avlägsen framtid ser vi Moderater ett ”Campus Mjölby”, ett centralt placerat utbildningscenter i Mjölby tätort. Där finns då gymnasieprogram och vuxenutbildning med flera huvudmän. Teknikcollege med 4:e år på Teknikprogrammet och ett utökat samarbete med vårt framgångsrika näringsliv ingår också i idén. Vi inser att vi måste samarbeta med både grannkommuner och andra utbildningsanordnare för att fortsatt vara en attraktiv skolkommun. Idag väljer ca 60 % av kommunens niondeklasselever gymnasieskolor i andra kommuner, främst Linköping. Och det är de teoretiska basprogrammen som dominerar i utflytten. 

 > Förstärka integrationsarbetet för att nyhitkomna ska komma i utbildning och jobb – bidrag efter prestation, bättre matchning kompetens/jobb. Arbetslinjen.

> Satsningar för våra allt fler pigga seniorer – aktiviteter, jobbmöjligheter, smarta boenden.

> Satsa på landsbygden – skola och barnomsorg, kommunikationer, bredband, marknadsföring. Inventera tomma hus. Underlätta generationsväxlingar i lantbruket med anpassade bygglov –  ett av de få ställen där nybyggnation på jordbruksmark ska få förekomma. 

> Ekonomin, sist men inte minst! Ekonomi är en moderat paradgren. Krisekonomi har en egen logik. Pandemin har inneburit stora tillskott från staten till kommunen för att generellt kompensera för minskade intäkter på grund av nedstängning av verksamhet och sjuklönekostnader med mera. Det ekonomiska resultatet för kommunen är lysande. Man kan konstatera att kommuner och regioner generellt blivit överkompenserade. För Mjölby kommer det lägligt då vi har stora investeringar som till större del kan tas med egen finansiering, men det skapar förstås också möjlighet för kortsiktig frikostighet i driften. Det finns en risk att tappa effektiviseringsincitamentet. Moderaternas satsningar i budgeten för 2023 är inriktade på insatser och arbetssätt som på sikt ska självfinansieras genom minskade kostnader.

Fortsatt god ekonomi bygger på att vi kan effektivisera användningen av gemensamma resurser. Skatten som du betalar ska användas med förstånd. Vi behöver företagare som vågar nyanställa, invånare som föredrar jobb framför bidrag, kommunpolitiker som tar modiga beslut, men är rädda om våra resurser – då blir Mjölby en ännu bättre kommun!

Nu får vi ordning på Sverige och leder Mjölby framåt! 7 löften till medborgarna.


Lyssna till podden om våra 7 löften för Mjölby kommun