7 löften till medborgarna i Mjölby kommun

Det är mycket som är bra i Mjölby kommun. Det vill vi förstärka. Naturligtvis finns också mycket att förbättra, att göra på ett nytt sätt, att ge medborgarna mer för skattepengarna.

1 Trygghetslöftet – Vi vill skapa ett samhälle som lyssnar till medborgaren och har verktyg för att kompensera bakomliggande orsaker till otrygghet – fysiska, kulturella, sociala och ekonomiska.

• Ett samhälle som respekterar våra äldre och ger möjlighet att med personlig integritet välja boende efter behov och omsorg med hög kvalitet.

• Ett samhälle som alltid står på brottsoffrets sida.

• Ett samhälle som aldrig tillåter hot, mobbing, diskriminering eller våld någonstans – i hemmet, ute, på arbetsplatsen eller i skolan.

• Ett samhälle som ställer krav på medborgaren att själv genom sitt handlande bidra till trygghet och trivsel.

• Ett samhälle fritt från narkotika.

Exempel på åtgärder >

2 Lärandelöftet – I Mjölby kommun ska ingen elev behöva lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet.

• Vi inför heltidsmentorer och elevlotsar samt prioriterar ”Omedelbara insatser” när en elev visar tecken på problem, socialt, mentalt eller genom normbrytande beteende.

• Ett samlat Campus Mjölby blir centrum för högkvalitativ gymnasie- och vuxenutbildning med Teknikcollege och Yrkeshögskola centralt i Mjölby tätort.

• Ett vässat Teknikcollege med lokala inriktningar som ett fjärde år på Teknikprogrammet.

Exempel på åtgärder >

3 Arbetslöftet – I Mjölby kommun ska alla arbetsföra medborgare försörja sig själva.

• Matchning, utbildning och praktik leder till riktiga arbeten – det ska erbjudas alla långtidsarbetslösa.

• Försörjningsstöd ska alltid komma med ”omedelbara insatser” och krav på motprestation.

• Sysselsättningskrav men också sysselsättningslöfte till alla i arbetsför ålder som inte kvalificerat sig för ordinarie arbetsmarknad. Det ska vara tydlighet och enkelhet ”en väg in i egen försörjning” med en jobblots som leder den arbetssökande på rätt väg.

Exempel på åtgärder >

4 Livskvalitetslöftet – I Mjölby kommun ska vi leva det goda livet – hälsosamt, berikande, engagerande. I Mjölby kommun ska det finnas ett kultur- och föreningsutbud för alla.

Hälsa; Mer rörelse i skolan. Förstärkt elevhälsa. Hälsolyftet en föreningsaktivitet.

Kultur; Vi satsar på ett kulturellt aktivitetscentrum centralt i Mjölby t ex i Lokstallarna där konst, musik, teater, e-sport – alla former av kultur för alla åldrar kan samsas kring scener, studios, ateljéer och utställningslokaler.

Idrott; Förstärkt stöd till idrottsföreningar som har hög ideell insats i sina verksamheter. Satsning på spontanidrott i bostadsområden.

Nöjen; Förstärkt evenemangsstöd för föreningar. Attraktivare centrum – fortsätt samarbetet kommun/fastighetsägare/handel med målet ”Mjölby äger”.

Exempel på åtgärder >

5 Hushållningslöftet ordning och reda – Vi hushållar med medborgarnas skattepengar för att erbjuda högkvalitativ kärnverksamhet, skola och omsorg.

• Vi ökar självfinansieringsgraden i våra investeringar för att klara driften även i lågkonjunktur.

• Vi konkurrensutsätter våra verksamheter och upphandlar fler kvalitativa utförare.

• Vi är varsamma med vår miljö och vi upphandlar klimatsmart.

• En cirkulär ekonomi är eftersträvansvärt.

• Vi ska ge all personal möjlighet att utvecklas och ha en god arbetsmiljö – engagerad och lojal personal är vår viktigaste tillgång.

Exempel på åtgärder >

6 Landsbygdslöftet – Vi underlättar och utvecklar livet på landsbygden

• Vi inventerar tomma hus och möjliga byggbara tomter.

• Vi uppmuntrar byggnation av anpassade boenden för äldre för att underlätta generationsväxlingar i bostadsbeståndet.

• Vi genomför ”skattning” av mark i kommunen med avsikt på värden såsom; jordbruk, skogsbruk, friluftsliv, biotoper, kultur mm i förhållande till exploateringsvärde.

• Vi ger våra byskolor utvecklingsmöjlighet genom att utöka upptagningsområde och förenkla skolskjutsreglerna.

• Vi vill införa ett landsbygdsutskott som bevakar landsbygdens utveckling.

Exempel på åtgärder >

7 Näringslivslöftet – Mjölby kommun är tillväxtmotor i västra Östergötland

• Vi fortsätter att förenkla kontakten mellan kommun och företag.

• Vi är snabba och smidiga i miljötillstånds-, plan- och bygglovsprocesser.

• Vi underlättar för/stödjer lokala företag att delta i kommunala upphandlingar.

• Vi köper in och förbereder lämplig företagsmark med god framförhållning.

Exempel på åtgärder >


Lyssna till podden om våra 7 löften för Mjölby kommun