Åtgärder för att uppfylla våra löften

1 Trygghetslöftet – åtgärder

Äldre: Inrätta digitala mötesplatser för äldre utöver de fysiska. Intensiv hem-rehab med motiverande samtal. Uppmuntra byggande av trygghetsbostäder även på landsbygden och prova alternativet biståndsbedömda trygghetsboenden.

Barn: Omedelbara insatser med heltidsmentorer i grundskolan. Förebyggande arbete för barn och unga med normbrytande beteende. Digital kurator i skolan. Familje- /föräldrautbildning i skolmiljö. Uppsökande fritidsgård och kulturskola i områden med hög arbetslöshet. Mer hälsobefrämjande rörelseaktiviteter i skolan.

Vuxna: Arbetslinjen – utbildning, sysselsättning, praktik mot bidrag – närvarokrav och jobblots för omedelbara insatser. Familje/föräldrautbildning i skolan. Förstärka det drogförebyggande arbetet och vården för vuxna då tillgången på exempelvis amfetamin är hög i kommunen.

Åtgärder allmänt: Fler kameror på utsatta platser – flexibilitet i placering. Ronderande väktare. Samordning företagare/kommun/polis/vaktbolag. Önskemål; Ordningspolis på plats i Mjölby.

2 Lärandelöftet – åtgärder

Heltidsmentorer och Elevlotsar från mellanstadiet till gymnasiet för att pedagogerna skall avlastas och kontakten/dialogen med elever och vårdnadshavare underlättas.

Digital kurator och digital SYV som komplement till de fysiska befattningshavarna.

Erbjuda möjlighet till Familje-/föräldrautbildning i skolmiljö.

Inrätta ett centralt Campus Mjölby som hotspot med högkvalitativ gymnasie- och vuxenutbildning med Teknikcollege och Yrkeshögskola som möter näringens behov och attraherar elever även utanför Mjölby kommun.

Ansöka om ett 4:e år på Teknikprogrammet för att förstärka möjligheterna för Teknikcollege att bli den spetsutbildning inom naturvetenskap och teknik som alltid varit målet.

Göra det möjligt för elever på gymnasiet att kombinera studierna med fysiska aktiviteter som ökar välbefinnandet. Friskvård och framgångsrika studier ska vara ett kännetecken för all utbildning i Mjölby kommuns regi.

3 Arbetslöftet – åtgärder

Externa utförare inom vuxenutbildningen med ett upplägg av auktorisation av utförare för att få ett kvalitetssäkrat och flexibelt intag till kurser. Löpande intag minskar kostnader för ekonomiskt bistånd då väntan på terminsintag elimineras.

Arbetslinjen – utbildning tex SFI, sysselsättning, praktik mot bidrag – närvarokrav och kunskapsprov. Arbetsplatsförlagda utbildningar, yrkesspråk mm.

Oanmälda hembesök hos dem som nyansöker om ekonomiskt bistånd.

”Omedelbara insatser” vid ansökan om försörjningsstöd innebär att ingen får stöd utan att ingå i ett program för att uppnå egen försörjning.

Vi vill införa jobblotsar som driver och leder sina adepter till aktivitet.

4 Livskvalitetslöftet – åtgärder

Aktivitetscentrum i Lokstallarna! Där ska konst, musik, teater, e-sport alla former av kultur samsas och för alla åldrar. Komplement till – eller en utveckling av den kommunala kulturskolan, främst riktad till barn och ungdom, men också den vuxna befolkningen. Gärna i samarbete med föreningar och studieförbund och enskilda utövare. Verksamheterna ska också vara mobila för att kunna genomföras i övriga tätorter.

Externa utförare med flera valmöjligheter kan implementeras i kulturskolan.

Utreda om musikklasser/program kan införas i grundskola och/eller gymnasium.

Utöka stödet till orkesterföreningarna mot att delta i marknadsföringsprojekt för kommunen.

Hälsolyftet i Mjölby kommun – en utmaning för föreningar (och företag) att sätta folk i rörelse.

Förstärk bibliotekets utåtriktade verksamhet.

5 Hushållningslöftet – åtgärder

Upphandling – Öka kunskapen kring upphandling, både internt för tjänstepersoner och externt för våra lokala företagare. Varje förvaltning och verksamhet måste ha kontroll över inköps-/upphandlingsprocessen – kontinuerlig uppföljning av kvalitet och ekonomi är självklar rutin.

Stoppa fusket med bidrag – inför hembesök och personlig uppföljning.

Värna personalen – Vi behöver se över arbetsmiljö, karriärvägar och delaktighet för alla personalgrupper, inom alla kommunala verksamheter.

Miljö och klimat – Korta och fossilfria transporter. När en verksamhet byter ut material, inventarier mm ska man alltid ställa sig frågan; Är det nödvändigt och vad är möjligt att återbruka? Vi ska göra en handlingsplan för cirkulär ekonomi för att öka hållbarheten – ekonomisk och ekologiskt.

Kommunalskatten ska vara låg, vi ska aldrig avkräva medborgarna mer än nödvändigt. Vi sänker kommunalskatten när kvalitets- och effektivitetsmål är uppnådda.

6 Landsbygdslöftet – åtgärder

Genomför markskattning med hjälp av tex LRF. Gör en utvärderingsmall och ta fram lämpliga områden för lantligt boende eller verksamhet.

Inrätta ett landsbygdsutskott eller råd direkt under kommunstyrelsen som samordnar och bevakar frågor som berör landsbygdens utveckling.

Uppdrag åt byalagen att med kommunal finansiering inventera tomma hus och möjliga byggbara tomter, för att möjliggöra fler bostäder.

Expandera byskolornas upptagningsområden så att alla föräldrar/elever på vägen mellan tätort och byskola kan välja byskolan med tillgång till skolskjuts.

Vi utnyttjar landsbygdsskolornas särarter för att stärka deras position. (Exempelvis utomhuspedagogik)

Möjlighet ska finnas för gymnasieeleverna att åka med ordinarie skolskjutsar.

Stöd projekt för att bygga senior/ungdomsboende på landsbygden.

Vi är aktiva i vårt stöd till föreningslivet på landsbygden.

7 Näringslivslöftet – åtgärder

Ökad upphandling av kommunal verksamhet. Förenkla för företag att delta i våra upphandlingar. Bjud in småföretag till utbildning i budgivning. Använd möjligheten att göra direktupphandlingar till maxbeloppet enligt LOU.

Vi jobbar enligt 3S principen: Snabbhet – Smidighet – Service. Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” måste ständigt aktualiseras i förvaltningarna.

Utveckla/förenkla den digitala kontaktytan mellan företag/kommun.

Satsa mer på Ung företagsamhet i skolan. Testa former för att börja tidigare, senast på högstadiet.

Synliggör företagarna/hjältarna som skapar välfärd, marknadsför goda exempel.

Vi vill förstärka matchningen mellan företagens behov av utbildning/fortbildning och utbudet, genom årliga analyser och dialoger mellan företag och utbildningsanordnare.


Lyssna till podden om våra 7 löften för Mjölby kommun